Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon Style Cosmetics en een client waarop Schoonheidssalon Style Cosmetics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

 1. De medewerkers van Schoonheidssalon Style Cosmetics zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
 3. De medewerkers van Schoonheidssalon Style Cosmetics zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De medewerkers van Schoonheidssalon Style Cosmetics zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan schoonheidssalon Style Cosmetics melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Style Cosmetics het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Schoonheidssalon Style Cosmetics moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een online klantenbestand.
 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

 1. Schoonheidssalon Style Cosmetics vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties of op de website zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of per overschrijving te voldoen.
 5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid

 1. Schoonheidssalon Style Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van schoonheidssalon Style Cosmetics is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Schoonheidssalon Style Cosmetics is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 3. Laser Behandelingen Diode Laser/ Yag laser/ pigment/tattoo verwijdering/diverse behandelingen door middel van laser. Schoonheidssalon Style Cosmetics kan de resultaten van haargroei helaas niet voor 100% garanderen, in de meeste gevallen zal uw haargroei met 90-95% worden gereduceerd. Het is echter niet uitgesloten dat u een non-responder bent. Een non-responder is iemand die niet (goed) reageert op de laser, waardoor de beoogde reductie van haargroei van ongeveer 90% niet kan worden bereikt. Bij een non-responder wordt een uiteindelijke reductie van haargroei verwacht van maximaal 30% of mogelijk minder. Indien bij de ondernemer het vermoeden bestaat dat u een non-responder bent, zal dat met u worden besproken. U kunt er dan voor kiezen de behandeling niet voort te zetten. Schoonheidssalon Style Cosmetics is in dergelijke gevallen niet verplicht u enige compensatie, restitutie of schadevergoeding aan te bieden.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Style Cosmetics.
 2. Schoonheidssalon Style Cosmetics moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Style Cosmetics het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 4. Indien Schoonheidssalon Style Cosmetics en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, deze folder is in de schoonheidssalon te verkrijgen.

8. Garantie

 1. Schoonheidssalon Style Cosmetics geeft de cliënt 10 dagen garantie op de behandeling en op allergische reactie die eventueel voorkomen van producten 30 dagen garantie.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 3. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • Indien de cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding

 1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Specialisatie

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Schoonheidssalon Style Cosmetics.
 3. De medewerker van Schoonheidssalon Style Cosmetics zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Schoonheidssalon Style Cosmetics is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

11. Beschadiging en/of diefstal

 1. Schoonheidssalon Style Cosmetics heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Schoonheidssalon Style Cosmetics meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Schoonheidssalon Style Cosmetics het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Schoonheidssalon Style Cosmetics wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code en de GGD protocollen voor schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

13. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Style Cosmetics en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Style Cosmetics en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.